Rubriky
Angličtina Cizí jazyky

English grammar – anglická gramatika

Podstatná jména

– rozlišujeme jednotné a množné; množné se tvoří pravidelně nebo nepravidelně

– u pravidelných přebírá koncovku –s, -es po sykavkách a po –o

 

Pravidelné např.:                  

Friend Friends
Table Tables
Way Ways
Pet Pets

 

Nepřavidelné např.:

Child Childres
Man Men
Tooth Teeth
Wife Wives

 

– dále dělíme podstatná jména na počitatelné a nepočitatelné:

Počitatelné – boys, cats, pictures, apod.

Nepočitatelné – water, butter apod.

 

 

Přídavná jména

– nemění se v rodě, čísle ani pádě, pouze se stupňují

– také rozlišujeme na pravidelné a nepravidelné stupňování


Pravidelné stupňování:

tvoří se pomocí koncovek –r pro 2.stupeň a –st pro 3.stupeň

př. velký – větší – největší

 

 1.stupeň long, short
 2.stupeň longer, shorter
 3.stupeň the longest, the shortest

 

– ve dvojslabičných slovech -y mění na -i (happy, happier, happiest)

 

Nepravidelné stupňování např.:

good better best
bad worse worst
little less least
near nearer nearest / next

 

Číslovky

  • Řadové číslovky:
one 1st the first
two 2nd the second
tree 3rd the third
four 4th the fourth
five 5th the fifth
six 6th the sixth
seven 7th the seventh
eight 8th the eighth
nine 9th the ninth
ten 10th the tenth
  • Násobné:
1x once
2x twice
3x three times
10x ten times

 

  • Zlomky:

½ one half

2/3 two third

10/8 ten eights

 

  • Desetinná tečka:

17.265 – čteme seventeen point two six five

 

Zájmena

a)osobní                                                    b) přivlastňovací

Podmětový tvar Předmětový tvar   Nesamostatně stojící Samostatněstojící
I me my mine
Ty you you yours yours
On he him his his
Ona she her her hers
Ono it it its its
My we us
  • our
  • ours
Vy you you your yours
Oni they them their theirs

 

c) ukazovací

jednotné číslo                                            množné číslo

this – tento, tato, toto                               these – tito, tyto, tato

that tamten, tamta, tamto                    those – tamti, tamty, tamta

d) tázací

Who kdo Who did she go there with?
Whose čí Whose car is it?
What co, jaký What do you mean by that?
Which který Which one should I buy?

Předložky

– používají se pro vyjádření vztahu věcí nebo osob v čase a prostoru

– stojí za podstatným jménem, zájmenem nebo číslovkou

– jedna předložka může mít v angličtině více významů

 

Nejužívanější předložky:

next to vedle out of z
over nad on na
under pod to k, do
in v from z, od
between mezi behind za

 

Příslovce

– blíže určují děj nebo vlastnost, případně vyjadřují různé okolnosti a vztahy (čas, místo, způsob apod.) a dělíme je na:

1.jednoduché – back, here, hard, early, often, very

2. odvozené – tvoří se přidáním -ly k přídavnému jménu

slow – slowly, quick – quickly, bad-badly

 

Spojky

and a Maria and Lucas are friends.
as well as i, stejně jako I as well as you dance.
both … and i…i He is both good and generous.
(al)though ačkoliv I ate the hamburger although I wasn´t hungry.
still přesto, avšak Still, she must do it.
however ale, avšak Later, however he did it.
or nebo Are you rich or poor?

Slovesa

Sloveso to be:

I am from Czech Republic.
She, he, it is
We, you, they are

 

Modální (způsobová) slovesa

– slovesa can, may, must ve všech osobách stejný tvar

– způsobová slovesa nemají infinitivní částici to

 

Kladné věty

Podmět + can + významové sloveso v základním tvaru

I can play the guitar.

Záporné věty

Podmět + can + NOT+ významové sloveso v základním tvaru

Slovesné časy

Present simple – přítomný čas prostý

– u děje obvyklého nebo opakovaného v přítomnosti

– užívaná slova: always, often, every, usually

 

Tvoříme:

osobní zájmeno + významové sloveso v infinitivu

 

otázka: pomocné sloveso DO (DOES) + os. zájmeno + významové sloveso v infinitivu

zápor: os. zájmeno + pomocné sloveso DO (DOES) NOT + význam. sloveso v infinitivu

 

Present continuous – přítomný čas průběhový

– u děje, který probíhá právě teď

– slovesa: now, just, always

Tvorba:

osobní zájmeno+ BE v příslušném tvaru + významové sloveso + ing

otázka: BE v příslušném tvaru + os. zájmeno+ významové sloveso + ing

zápor: os. zájmeno + NOT + význam. sloveso + ing

 

Past simple – minulý čas prostý

– u děje, který skončil v minulosti

– u děje, který se v minulosti opakoval

– v souvislém vyprávění o minulosti

– slova: yesterday, last week, two years ago

 

Tvorba:

významová slovesa:

os. zájmeno + sloveso v minulém čase

pravidelná -ed

nepravidelná: 2.tvar slovesa

Pomocná slovesa

to BE : os. zájmeno + WAS (WERE)

to HAVE: os. zájmeno + HAD

to DO: os. zájmeno + DID

CAN: os. zájmeno + COULD + významové sloveso

MUST: os. zájmeno + TO HAVE TO v min. čase + významové sloveso

Významová slovesa:

pomocné sloveso DID + os. zájmeno+ význam. sloveso v infinitivu

 

Past continuous – minulý čas průběhový

– u děje, který probíhal současně s jiným minulým dějem

slovo: when

– jestliže dva děje začaly v minulosti ve stejnou dobu a probíhaly stejně i skončily stejně

slovo: while

– u děje, který trval v minulosti po určitou dobu

– u děje, který trval v minulosti po určitou dobu, určitý okamžik

 

Tvorba:

os. zájmeo+ WAS(WERE) + významové sloveso + ing

otázka: WAS (WERE) + os. zájmeno + významové sloveso + ing

zápor: os. zájmeno + WAS(WERE) NOT  + význam. sloveso +ing

 

 

Present perfect – předpřítomný čas prostý

– u děje, který začal v minulosti a jeho následky zasahují do přítomnosti

– u děje, který se odehrál v období dosud neskončeném a děj tedy dosud trvá

– slovo: already, yet, not yet, so far

 

Tvorba:

os. zájmeno + pomocné sloveso HAVE(HAS) + význam. sloveso v příčestí minulém

otázka: HAVE(HAS) + os. zájmeno+ význam. sloveso v příčetí minulém

zápor: os. zájmeno + HAVE (HAS) NOT + význam. sloveso v příčestím minulém

 

 

Present perfect continuous – předpřítomný čas průběhový

– u děje, který začal v minulosti, trvá v přítomnosti a pravděpodobně bude pokračovat i v budoucnu

– slova: for, since

Tvorba:

os. zájmeno + HAVE (HAS) BEEN + významové sloveso +ing

otázka: HAVE(HAS)+ os. zájmeno + BEEN + význam. sloveso +ing

zápor: os. zájmeno + HAVE(HAS) NOT BEEN + význam. sloveso +ing

 

Past perfect – předminulý čas prostý

– u dějů, které probíhaly v minulosti současně a jeden skončil dřív

– slova: before, until, because

 

Tvorba:

os. zájmeno+ HAD + význam. sloveso v příčestí minulém

otázka: pomocné sloveso HAD + zájmeno + význam. sloveso v příčestí minulém

zápor: os. zájmeno+ HAD NOT + významové sloveso v příčestí minulém

 

Future tense – budoucí čas

– u děje, který vyjadřuje budoucnost

Tvorba:

os. zájmeno+ WILL + význam. sloveso v infinitivu

otázka: WILL + os. zájmeno + významové sloveso v infinitivu

zápor: os. zájmeno + WILL NOT + význam. sloveso v infinitivu

vyjádření velmi blízké budoucnosti:

– k něčemu se schyluje

os. zájmeno + TO BE GOING TO + významové sloveso v infinitivu

 

Present conditional – podmiňovací způsob přítomný

Tvorba:

os. zájmeno + WOULD + významové sloveso v infinitivu

can – could; may – might; must – would have to ; should – should

otázka: WOULD + os. zájmeno + významové sloveso v infinitivu

zápor: os. zájmeno + WOULD NOT + významové sloveso v infinitivu

 

Past conditional – podmiňovací způsob minulý

Tvorba:

os. zájmeno + WOULD + HAVE + významové sloveso v příčestí mínulém

otázka: WOULD +os. zájmeno + HAVE + významové sloveso v příčestí minulém

zápor: os. zájmeno + WOULD NOT + HAVE + význam. sloveso v příčestí minulém

 

Zdroj:

Angličtina. 1.vydání. FRAGMENT, 2003. ISBN 80-7200-713-0

DOSTÁLOVÁ, Iva. Angličtina v kostce: gramatika : pro střední školy. 1. vyd. Ilustrace Pavel Kantorek. Havlíčkův Brod: Fragment, 2007, 151 s. ISBN 978-80-253-0192-0

Anglická gramatika. [online]. [cit. 2013-09-17]. Dostupné z: http://www.grammar.cz/modal_verbs.html

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *