Rubriky
Ekonomie

Úvod do ekonomie

Co vlastně znamená ekonomie?

Ekonomie (oikos = dům, nomos = pravidlo, zákon) je společenská věda, jak využít omezené vzácné zdroje k vyprodukování statků a služeb a jak tyto statky rozdělit mezi jednotlivé ekonomické subjekty tak, aby došlo k uspokojení jejich neomezených  potřeb.

 

V ekonomickém myšlení rozlišujeme dva základní přístupy:

1. Pozitivní přístup

Jde o ekonomické teorie, které ekonomický život popisují a vysvětlují proč nastávají jednotlivé ekonomické jevy (např. ekonomické krize, nezaměstnanost, vývoj hospodářství, apod.).

 

2. Normativní přístup

Tento přístup se snaži odpovědět na otázku, jaký by měl ekonomický život být a dává doporučení, jak se mají ekonomické subjekty chovat, aby bylo dosaženo požadovaného cíle.

Cílem je nalezení základních kritérií maximalizace blahobytu na úrovni celé společnosti.

 

Základní ekonomické subjekty:

1. podniky,

2. domácnosti,

3. vláda.

 

1. Podniky

Jedná se o  subjekty, které organizují podnikání. Chápeme je jako subjekty zřízené za účelem podnikání a dosažení zisku, předmětem jejich podnikání je výroba, poskytování služeb a obchodování.

Podniky poptávají: materiál, pracovní sílu, suroviny, výrobky, zboží, polotovary, stroje a zařízení, technologie, patenty, licence, budovy, pozemky.

Podniky nabízejí: výrobky a služby.

 

2. Domácnosti

Jsou to rodiny a jednotlivci, kteří mají příjmy a tyto příjmy vydávají na nákup spotřebních statků. Mohou část příjmy spořit, z úspor vytvářet kapitál a ten různými způsoby investovat.

Domácnost poptává: (statky dlouhodobého a krátkodobého užití,  služby, peníze, apod.)

Domácnost nabízí: dostává zaplaceno (pracovní síla svých členů, pozemky (renta), peníze, apod.)

 

 

 

3. Vláda

Je představován vládou a svou činností zasahuje velmi výrazně do ekonomiky. Pod pojmem vláda chápeme i další orgány státní správy (parlament, která schvaluje zákony, ministerstva, městské úřady apod.)

Vláda poptává: statky krítkodobého  i dlouhodobého užití, výrobní vstupy, pracovní sílu, suroviny.

Vláda nabízí: pracovní sílu,  služby (školství, zdravotnictví, bezpečnost), peníze (poskytuje úvěry).

 

Základní ekonomické otázky:

1. Co a kolik vyrábět?

Rozhodnout co a kolik, pro koho vyrábět.

2. Jak vyrábět?

Jakou technologií a z jakých zdrojů vyrobit tyto statky a služby.

3. Pro koho vyrábět?

Jak rozdělit mezi lidi to co bylo vyrobeno.

 

Tři základní ekonomické systémy:

a) Zvyková ekonomika

Na základní otázky odpovídají zvyky a tradice dané společnosti. Historicky nejstarší typ ekonomie.

 

b) Plánovaná ekonomika (příkazová ekonomika)

Na základní otázky odpovídá plán. Většinou zde převládá státní a družstevní vlastnictví, v některých státech bylo doplňováno soukromým vlastnictvím.

 

c) Tržní ekonomika ( ekonomický systém)

Na základní otázky odpovídá trh, protože na trhu se ekonomické subjekty svobodně pohybují a rozhodují na základě své svobodné vůle. Vlastnictví výrobních prostředků je v soukromých rukou. Společným vlastnictvím (státním a družstevním) je pouze doplňováno. Tržní ekonomie se vyvíjí od dob otrokářství, prošla dlouhodobým vývojem ve většině zemích světa a je na různých stupních vývoje.

Autor: Nikola Štechová

Autor: birkof007

Programátor, podnikatel, web developer, fotograf a věčně zamyšlený člověk

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *