Rubriky
Ekonomie

Výkonnost národního hospodářství, hrubý domácí produkt, hrubý národní produkt, metody zjišťování HDP, problémy vznikající při měření HDP, nominální a reálný HDP, potenciální a skutečný HDP

Výkonnost národního hospodářství jako celku charakterizujeme těmito veličinami – ukazateli:

  • vysokou úrovní a tempem růstu celkového produktu
  • vysokou mírou zaměstnanosti a nízkou mírou nezaměstnanosti
  • nízkou mírou inflace
  • vyrovnanou platební bilancí (tj. bilance zahraničního obchodu)

Pod pojmem výkonnost národního hospodářství máme na mysli množství statků a služeb, které za určité období (zpravidla 1 rok) ekonomika souhrnně vyprodukovala.

Pro měření  má největší význam ukazatel HRUBÝ DOMÁCÍ PRODUKT (HDP):

Peněžní hodnota všech statků a služeb vytvořená za dané období (zpravidla 1 rok) výrobními faktory národního hospodářství bez ohledu na to, jsou-li vlastněny občany státu nebo cizinci.

Ukazatel HDP se používá převážně v západní Evropě.

V severní Americe je preferován ukazatel HRUBÝ NÁRODNÍ PRODUKT (HNP):

Hodnota statků a služeb vytvořených za dané období výrobními faktory,ve vlastnictví občanů příslušné země, ať už tyto statky vyrobili na území dané země nebo v zahraničí.

Metody zjišťování HDP

Máme 2 rovnocenné metody zjišťování HDP:

ZBOŽOVÁ (PRODUKTOVÁ) metoda stanovení HDP.

DŮCHODOVÁ (NÁKLADOVÁ) metoda stanovení HDP.

PRODUKTOVÁ METODA stanovení HDP:

Při tomto způsobu výpočtu se používá horní část makroekonomického koloběhu.

V tomto případě HDP = hodnota všech statků a služeb, které firmy prodaly za určité období domácnostem.

HLAVNÍ POLOŽKY TVOŘÍCÍ HDP PŘI TÉTO METODĚ

Osobní výdaje na spotřebu

Jsou to výdaje domácností na spotřebu (tato položka nezahrnuje výdaje na nové domy, ty jsou v položce hrubé soukromé domácí investice).

Patří sem: – statky dlouhodobého užití (televize, mrazák), statky krákodobého užití (mléko, pečivo, oděv), služby, výdaje na osobní spotřebu jsou největší položkou a tvoří zhruba 2/3 HDP.

Hrubé soukromé domácí investice

Tato položka nezahrnuje investice vynaložené vládou, pouze firem a domácností.

Hrubé jsou proto, že zde jsou obsaženy odpisy, tj. neodečítá se ta část jež slouží k náhradě znehodnoceného kapitálu – tzv. amortizace.

Patří sem: fixní investice firem –  nové budovy, rozšíření zásob kapitálu, změny stavu zásob mezistatků – tyto statky byly ve sledovaném období vyrobeny, ale budou použity k další  výrobě až v následujícím období (zvýšení zásob surovin, hotových výrobků), fixní investice do bytové výstavby – to jsou výdaje spojené s výstavbou rodinných domů.

Vládní výdaje na nákup statků a služeb

Tato položka zahrnuje veškeré výdaje vlády na spotřebu, ale i investice.

Nepatří sem transfery – např. podpora v nezaměstnanosti, sociální dávky.

Saldo obchodní bilance

hodnota vývozů

mínus                             SALDO = ROZDÍL

hodnota dovozů

 

DŮCHODOVÁ (NÁKLADOVÁ) METODA stanovení HDP

Při této metodě sčítáme všechny důchody vyplácené firmami domácnostem + zisk firem.

Při tomto způsobu výpočtu použijeme dolní část makroekonomického koloběhu.

HDP vypočtené důchodovou metodou nazýváme hrubý národní produkt

HLAVNÍ POLOŽKY TVOŘÍCÍ HDP (HND) PŘI DŮCHODOVÉ METODĚ

Důchody (náklady) na nákup výrobních činitelů

Mzdy a platby, renta, čistý úrok (tj. rozdíl mezi úroky přijatými a zaplacenými), zisky firem.

 

Položky které nemají povahu výrobních činitelů

Odpisy, nepřímé daně z podnikání.

Musí tedy platit následující rovnice:

            HDP      =         HND

celkový tok                    celkový tok důchodů

výdajů na finální            výrobních činitelů

statky a služby              + odpisy + nepřímé daně

Po mezinárodním srovnání má největší vypovídací schopnost ukazatel HDP na 1 obyvatele.

Srovnáme-li HDP získaný produktovou metodou a HNP, který jsme obdrželi pomocí důchodové metody, zjistíme, že jsme došli ke stejnému výsledku. 

Problémy vznikající při měření HDP

PRODUKTOVÁ METODA

Sčítá hodnotu všech finálních statků a služeb prodávaných firmami domácnostem.

Při měření HDP touto metodou vznikají určité komplikace:

Mezistatky (meziprodukty)

Při produktové metodě sčítáme pouze finální statky služby, ale nemůžeme započítávat ty statky, které byly při výrobě finálních statků použity.

Většina firem vyrábí vedle finálních statků nejrůznější polotovary, součásti nebo materiály pro ostatní firmy. Tyto statky však obíhají pouze mezi firmami a domácnosti je nespotřebovávají.

Kapitálové statky

Ve vzájemných vztazích mezi firmami najdeme statky vyrobené v daném období, avšak nejsou  v témž období k další výrobě použity => jejich hodnota se tedy nemůže projevit v hodnotě finálních

statků započítávaných do HDP a do HDP je musíme zahrnout jiným způsobem. Jde zejména o zvláštní kategorii statků označovaných jako kapitálové statky.

Ty slouží k výrobě zpravidla po mnoho let a jejich hodnota se přenáší postupně do hodnoty produkce.

DŮCHODOVÁ METODA

Sčítáme všechny důchody vyplacené firmami domácnostem. Při použití této metody měření HDP vzniká rovněž problém s duplicitami a to jsou platby firmám za meziprodukty.

Řešením je použití metody přidané hodnoty.

Přidaná hodnota

Tržby z prodeje statků a služeb ze kterých odečteme výdaje firmy na pořízení materiálů,  polotovarů a služeb od jiných firem.

Nominální a reálný HDP

HDP je vyjádřen jako peněžní ukazatel a při tom vycházíme z existujících cen statků a služeb.

Ale ! Ceny se rok od roku mění a z toho vyplývá, že velikost makroekonomických ukazatelů, ovlivňuje vývoj cenové hladiny. Dobrá vypovídací schopnost je pouze při cenové stabilitě => v období vysoké inflace nebo  deflace je třeba makroekonomické ukazatele o důsledky změn cenové hladiny očistit.

K očištění od negativních vlivů požíváme cenové indexy, které udávají míru změn cenové hladiny v čase.

Nejvýznamnější z nich jsou:

Index spotřebitelských cen

Ten odráží cenový vývoj koše spotřebních statků a služeb a týká se tedy cen spotřeby domácností.

Index cen výrobců

Zahrnuje řadu položek se kterými obchodují firmy. Je mnohem širší než index spotřebitelských cen.

Deflátor HDP

Odráží změny všech statků a služeb na trhu.

Výpočet:

(nominální HDP / reálné HDP) * 100

Je vyjádřen v % a slouží ke zjištění míry inflace.

Nominální HDP:

HDP vyjádřený v běžných cenách.

Reálný HDP:

HDP vyjádřený ve stálých cenách, tj. v cenách vztažených k určitému výchozímu datu.

Potenciální a skutečný HDP

Potenciální produkt

Národní produkt vytvořený při plném využití prac. sil a ostatních ekonomických zdrojů, který je dlouhodobě udržitelný.

Skutečný produkt

Produkt vypočtený pomocí produktové nebo důchodové metody.

Potenciální a skutečný HDP se od sebe liší:

Je-li skutečný HDP nižší než potenciální, znamená to, že by s existujícími zdroji mohla ekonomika vytvářet více statků a služeb pro finální spotřebu.

Je-li skutečný HDP vyšší než potenciální, jsou ekonomické zdroje přetěžovány a hrozí nebezpečí inflace.

Optimální stav je tehdy, když POTENCIÁLNÍ RŮST = SKUTEČNÝ RŮST.

Autor: Monika Štechová

Autor: birkof007

Programátor, podnikatel, web developer, fotograf a věčně zamyšlený člověk

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *